ടിഷ്യു പേപ്പറും ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമെന്ത്?

നമ്മൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കാറുള്ള വസ്തുക്കളിൽ ഒന്നാണ് ടിഷ്യു. ടിഷ്യു പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യു എന്നത് ഒരു ഭാരം കുറഞ്ഞ പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ക്രേപ്പ് പേപ്പർ ആണ്. റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത പേപ്പർ പൾപ്പിൽ നിന്ന് ടിഷ്യു ഉണ്ടാക്കാം.

Courtesy: tricle

Leave a Reply