വവ്വാലും വൈറസും

എബോള, സാർസ്, റാബിസ്, മെഴ്സ്, നിപ്പ തുടങ്ങിയവ വവ്വാലുകളിൽ നിന്നും മനുഷ്യരിൽ എത്തിയ വൈറസുകളാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് വവ്വാലുകളിൽ ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി വൈറസുകൾ വസിക്കുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

Courtesy: Tricle

Leave a Reply