ഇരണ്ടാം ഉലക പോരിൻ കടൈസി ‘ഗുണ്ട്’…💙

Ccണ്ടmw DeI t]mcn³ IssSkn ‘Kpണ്ട്‘ 1. ]m.cRvPn¯v F¶ ^nenw sabv¡dnte¡v F¯p¶Xnv ap³]v AXnb³ BXnsc (Athiyan Athirai) F¶ apjyv AXnk¦oÀWamb hÀ¡nwKv ¢mkv sse^nsâ Hcp _m¡v kvtämdnbp ണ്ട്. kz´ambn Irjn`qan CÃm¯Xnm mSv … Read More

അമ്പിളിയിലെ ആണുങ്ങൾ

A¼nfnbnse BWp§Ä tPm¬ t]mÄ tPmÀÖnsâ ‘A¼nfn‘ F¶ knnabnse IznbÀ km[yXIsf ]cntim[n¡p¶p. aebmf¯nsâ {]Wb Nn{X§sfms¡bpw kwt_m[ sNbvXn«pÅXv FXnÀhÀ¤ {]Wbt_m[y§sfbmWv. hyXnbm§Ä¡v tsc aebmfknna FÃmbvt¸mgpw ]pdw XncnªpXs¶ n¶p.Asæn Ahsb hnIeoIcn¨p.(]ZvaIpamdnsâ ‘ssa sse^v ]mÀSvWÀ‘ t]mepÅ … Read More

കുളിരും മധുരവും നിറയുന്ന തണ്ണീർ മത്തൻ

Ipfncpw a[pchpw ndbp¶ X®oÀ a¯³ Cu ASp¯pI­Xn kvIqÄ PohnXw AhXcn¸n¨ c­p Nn{X§fmWv ‘AUmÀ ehv‘ Dw ‘]Xns«mw ]Sn‘ bpw. BZyt¯Xv  HmÀ¡mnãanÃm¯ tamiw Ap`hhpw c­mat¯Xv anI¨ ta¡n§n Hcp icmicn Ap`hhpw Bbt¸mÄ. a[pcapÅ,Hcp … Read More

പണ്ട് കണ്ടത് വീണ്ടും കാണാം

പണ്ട് കണ്ടത് വീണ്ടും കാണാം ASp¯ Ime¯v aÃqknsâ kz´w AÃp AÀPp³ ]S§Ä¡v t]mepw In«m¯ ssatePmWv tZhcsIm­bpsS UnbÀ tImt{aUvv In«nbXv. AÀPp³sdÍn hgn hnPbv tZhcsIm­ aebmfn t{]£IÀ¡nSbn tSnb kzoImcyX ]n¶mse h¶ KoXmtKmhnµw Du«nbpd¸n¡pI … Read More

ഉയരങ്ങളിലെത്താതെ പതിനെട്ടാം പടി

Dbc§fnse¯msX ]Xns«mw ]Sn ‘Ddpan‘ F¶ Hä knna  aXn Xnc¡YmIr¯v F¶ nebn i¦À cmaIrjvWs aebmfn HmÀ¡m³. Ddpanbv¡v tijw ‘t¯men Hcp sNdnb aoÑ, ‘ssa kvtämdn‘ XpS§nb Nn{X§fpw At±l¯nvtdXmbn ]pd¯nd§nsb¦nepw ‘kv]ncnäv‘ se AeIvknbmbpw … Read More

അതിജീവനത്തിന്റെ നാളുകളെ ഓർമിപ്പിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ സർവൈവൽ ത്രില്ലർ

AXnPoh¯nsâ mfpIsf HmÀan¸n¡p¶ saUn¡Â kÀsshh {XnÃÀ Cu hÀjw Gähpw IqSpX Im¯ncp¶ aebmf knnabmWv ‘sshdkv‘ asäm¶npaÃ, IrXyw Hcp hÀjw ap¼v Ap`hn¨dnª `oXn ndª B Imes¯ kv{Ion ImWm³ DÅ Im¯ncn¸v. C¶nt¸mÄ asämcp … Read More

സൂര്യ മിന്നി സെൽവ രാഘവൻ മങ്ങി

kqcy an¶n, skÂhcmLh³ a§n sNdnsbmcp CSthfbv¡v tijamWv ksÂhcmLh³ ho­pw Hcp knnabpambn F¯p¶Xv. ‘ImX sImt³‘ ‘]pXpt¸«‘ ‘Bbnc¯n Hcph³‘ XpS§nb knnaIfpsS krãmhv kqcybvs¡m¸w tNcpt¼mÄ kqcybpsS XpSÀ]cmPb§fn ncmicmbhÀ¡v {]Xo£ hmtmfambncp¶p. ]t£ Hcp ksÂh … Read More