ദളിത് ,ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കേരളത്തിലെ സോകാൾഡ് മോഡലുകൾക്ക് പുറത്താണ്

എഴുത്ത് ; ഡോ.ബിജു