ദളിത് ,ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കേരളത്തിലെ സോകാൾഡ് മോഡലുകൾക്ക് പുറത്താണ്

എഴുത്ത് ; ഡോ.ബിജു

ആ പന്ത്രണ്ട് സാക്ഷികൾ കൂറുമാറിയതല്ല,ജാതി വ്യവസ്ഥയോട് കൂറ് പുലർത്തിയതാണ്

എഴുത്ത് ; കെ അനൂപ് ദാസ്