ടിഷ്യു പേപ്പറും ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമെന്ത്?

നമ്മൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കാറുള്ള വസ്തുക്കളിൽ ഒന്നാണ് ടിഷ്യു. ടിഷ്യു പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യു എന്നത് ഒരു ഭാരം കുറഞ്ഞ പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ക്രേപ്പ് പേപ്പർ ആണ്. റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത പേപ്പർ പൾപ്പിൽ നിന്ന് ടിഷ്യു ഉണ്ടാക്കാം. Courtesy: tricle

Iam a beaf eating Hindu

ഇന്ത്യൻ മുഖ്യധാരാ വാണിജ്യ സിനിമയിലെ ഏറ്റവും വലിയ taboo breakers കൂടിയായിരുന്നു കപൂർ ഫാമിലി.മറ്റു പല സിനിമാകുടുംബങ്ങളും സേഫ് സോണിൽ കളി തുടർന്നപ്പോൾ സുദീർഘമായ കാലഘട്ടം കൊണ്ടും അതിന്റെ വിപുലത കൊണ്ടും ബോളിവുഡിനെ തുടക്ക കാലം തൊട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയ ക്ലാൻ എന്ന … Read More