ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടെ പറയട്ടെ ഈ വീട്ടിൽ ഒരു IIM അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസ‍ർ ജനിച്ചിരിക്കുന്നു

Written by; Renjith R Panathur

വരാനിരിക്കുന്ന അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് ജോസഫ് റോബിനെറ്റ് ബൈഡനെ കുറിച്ച്

എഴുത്ത് ; നിജിൻ തീരുമാന