പട്ടി,കണ്ടി,കക്കോടൻ,കക്കോടി; കേരളത്തിൽ മനുഷ്യർക്ക് ഇങ്ങനെയും പേരുണ്ടായിരുന്നു!

എഴുത്ത് : എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ കണ്ണാടി

നാലു കൊല്ലത്തോളമായി അവർ തൂങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് ; വാളയാറിലെ രണ്ടു പെൺകുട്ടികൾ

എഴുത്ത് ; പ്രമോദ് പുഴങ്കര

പുരുഷന്മാർ മോഹിനിയാട്ടം കളിച്ചാൽ ആരുടെ ജാത്യാഭിമാനമാണ് തകർന്നു പോകുന്നത്

എഴുത്ത് ; സിയാർ മനുരാജ്‌